• عنوان
  • تاریخ انتشار
  • فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله¬ای

    شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای بهره­برداري و اپراتوري تعداد 12 دستگاه ارّه نواري مجتمع صنعتی اسفراین و  5 دستگاه ارّه نواری متعلق به پیمانکار ، به شماره 2098001469000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

  • 1399/02/07