آقای شریفان

رئیس تبلیغات و امورنمایشگاهی

02188841182 داخلی 400

00000000000

خانم عبادی

رئیس روابط عمومی

05837217262 داخلی 2211

05837217294

ebadi@esfst.com

آقای حسن اسماعیلی

معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره

021-88841182-7

88140424-02

esmaeili@esfst.com

آقای داود حاجی زاده

مدیر فروش

021-88841182-7 داخلی 140

0

hajizadeh@esfst.com

آقای علی اکبرزاده

رئیس فروش صادرات و مطالعات توسعه بازار

02-88841182-7 داخلی 136و146

02188140424

sales@esfst.com

آقای اشراقی

رئیس فروش صنایع دفاعی و حمل نقل

021-88841182-7 داخلی 147

021-88140424

sales@esfst.com

آقای امان زاده

رئیس فروش مقاطع

021-88841182-7 داخلی 142

021-88140424

sales@esfst.com

آقای عبدالکریم پقه

رئیس فروش صنایع زیربنایی

021-88841182-7 داخلی 148

021-88140424

sales@esfst.com

کارشناسان بخش فروش داخلی

کارشناس فروش داخلی

021-88841182-7 داخلی 141 و 143

021-88140424

sales@esfst.com

خانم گزار

رئیس دفتر مدیریت

021-88841182-7 داخلی 101

0214-88140423

m.gozar@esfst.com

علی آذرآئین

معاونت اداری و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره

02188841182-7

021-88140424

azaraein@esfst.com

آقای قلعه نوعی

مدیر امور پیمانکاران

058-37217270-9 داخلی 2526

.

ghalenovi@esfst.com

آقای سلامی

مدیر واحد خرید

021-88841182-7 داخلی 130

021-88830683

salami@esfst.com

آقای یعقوبی

رئیس خرید مواد و ملزومات

37217296,37217293پیش شماره058

058-37217292