تعداد  کشور سازنده مشخصات فنی نام تجهیز
2 آلمان Krautkramer دستگاه تست اولتراسونیک 
1 آلمان Belek   دستگاه کوانتومتر پرتابل
4 آمریکا   OLYMPUS دستگاه تست اولتراسونیک 
1 انگلستان  ARUN    دستگاه کوانتومتر پرتابل
1 اتریش Emcotest  N3 دستگاه سختی سنج ثابت
1 ایران کوپا دستگاه سختی سنج ثابت
1 سوئیس EQUO TIP 2  دستگاه سختی سنج ثابت پرتابل
1 - EXPLORANIUM  دستگاه تست رادیو اکتیو
1 آلمان Tiede یوک مغناطیسی