مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات شرکت پیش از ورود به پروسه تولید محصول توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی های تخصصی قرار می گیرند.
این واحد از کلیه مواد ، فروآلیاژها،افزودنی ها ، کوکیل ها  ومتعلقات آن بر حسب نیاز نمونه برداری کرده و به واحد آزمایشگاه ارسال می نماید .پس از دریافت نتایج و تطبیق با معیارها و استاندارد ها ، مواد ورودی تعیین وضعیت می گردند . 
تست رادیواکتیو
این تست توسط دستگاه تست رادیو اکتیو در مرحله ورود قراضه ها ومواد اولیه کارگاه ذوب انجام پذیرفته وبرای مشخص کردن وجداسازی قراضه های آلوده به مواد رادیواکتیو به کار می رود
پس از انجام تمام تست های اولیه ،در صورت تایید کیفیت این مواد اولیه در جهت تبدیل به محصول مورد نظر با دستورالعمل مشخص شده توسط واحد مهندسی، ذوب شده و به شمش و یا قطعات ریخته گری تبدیل می شوند
.
پس از تولید شمش یا قطعات ریخته گری از مواد اولیه مجددا واحد کنترل کیفیت وارد عمل می شود،در این مرحله شمش ها و قطعات ریخته گری  تولید شده تحت آزمون های استاندارد قرار می گیرند تا کیفیت آن ها جهت تبدیل به محصول مورد نظر مورد آزمایش قرار بگیرد.
آزمون های کیفیت برای شمش ها متفاوت از قطعات ریخته گری می باشد.
از جمله تست های انجام شده بر روی شمش ها می توان به تست آنالیز کیفیت سطحی،اولتراسونیک و تست سرتغذیه اشاره نمود.
همچنین از تست های انجام شده بر روی قطعات ریخته گری می توان به این موارد اشاره نمود:
تست ابعادی،تست کیفیت سطحی،تست آنالیز با دستگاه کوانتومتر،تست اولتراسونیک و... .
بر اساس نتایج حاصل از این مرحله در مورد ادامه روند تولید تصمیم گیری انجام می شود.