آقای شریفان

رئیس تبلیغات و امورنمایشگاهی

02188841182 داخلی 125

00000000000

arashd

خانم عبادی

رئیس روابط عمومی

05837217262 داخلی 2211

05837217294

arash

آقای حسن اسماعیلی

معاونت بازرگانی

021-88841182-7 داخلی 102

88140424-02

sales@esfst.com

آقای داود حاجی زاده

مدیر فروش

021-88841182-7 داخلی 140

0

sales@esfst.com

آقای علی اکبرزاده

رئیس فروش صادرات و مطالعات توسعه بازا

02-88841182-7 داخلی 136و146

02188140424

sales@esfst.com

آقای اشراقی

رئیس فروش صنایع دفاعی و حمل نقل

021-88841182-7 داخلی 147

021-88140424

sales@esfst.com

آقای امان زاده

رئیس فروش مقاطع

021-88841182-7 داخلی 142

021-8814042

sales@esfst.com

آقای عبدالکریم پقه

رئیس فروش صنایع زیربنایی

021-88841182-7 داخلی 148

021-8814042

sales@esfst.com

کارشناسان بخش فروش داخلی

کارشناس فروش داخلی

021-88841182-7 داخلی 141 و 143

021-88140424

sales@esfst.com

خانم گزار

رئیس دفتر مدیریت

021-88841182-7 داخلی 101 و 102

0214-88140424

df

علی آذرآئین

معاونت اداری و پشتیبانی

02188841182-7

021-88140424

azaraein@esfst.com

آقای یعقوبی

رئیس خرید مواد و ملزومات

37217296,37217293پیش شماره058

058-37217292

آقای قلعه نوعی

رئیس امور پیمانکاران

058-37217270-9 داخلی 2526

.

ghalenovi@esfst.com

سلامی

رئیس واحد خرید قطعات

021-88841182-7 داخلی 137

021-88841182

salami@esfst.com